Tempura karides, dynamite sos / Tempura shrimp, dynamite sauce

Dinamit Karides / Dynamite Shrimp

56,00₺Fiyat